Ilmu untuk Pelajar Muslim

Ilmoe-ilmoe jang haroes diketahoei anak-anak Moeslim

Sikep dan Todjoean Al Irsjad 400Professor Islam Imam Sjech Moehammad Abdoeh telah membentangkan ini mas’alah dengan tjoekoep. Beliau berkata: “Wadjib tiap-tiap anak Moeslim mempeladjari tiga ilmoe jang sangat penting., ialah: (1) Tauhid, (2) Fiqh, (3) Tarich Islam. Ilmoe-ilmoe mana misti di peladjarkannja sepandjang tempo dalam sekolah rendah dan sekolah pertengahan dengan tjara modern speciaal, berlainan dengan tjara koeno, tjara mana jang membangkitkan roeh Islam jang hidoep di sanoebari tiap-tiap Moeslim, dan menghidoepkan semangat agama Allah.

Adapoen toedjoean dan maksoed dari ilmoe Tauhid, jaitoe tiada lain, melainkan menanam benih pertjintaan kepada Allah jang Isa (Esa), soepaja pada soeatoe waktoe djika datang soeroehan-soeroehan Allah pada oemmat Islam oentoek mengorbankan djiwa dan harta, maka dengan zonder ragoe-ragoe mereka menjerahkannja.

Maksoed dan toedjoean dari pada Fiqh, jaitoe goena memperbaiki boedi pekerti dan membersihkan bahtin manoesia dari segala noda serta memberi peladjaran dalam halal dan haram  jang bersender pada dalil-dalil dari pada Al-Qoer’an dan Hadits Nabi.

Maksoed dan toedjoean dari pada Tarich Islam jang setjara modern itoe, haroes menghidoepkan kebenaan Islam dan kegagahan oemmat Islam.

Ilmoe-ilmoe ini jang dengan ringkas sanggoep memenoehkan hati tiap-tiap anak Moeslim dengan iman sedjati jang haroes tiap-tiap sekolah Islam rendah atau pertengahan mempeladjarinja dengan tiada memakan tempo, dan djoega tiada menghalangi moerid itoe akan mempeladjari lain-lain ilmoe doenijawijjah.

Kita poen telah tjoba mengarang kitab-kitab dalam ilmoe-ilmoe jang terseboet tadi dengan tjara leerplan-leerplannja goeroe besar Imam Sjech Moehammad Abdoeh, jang mana kita telah dapat hasil jang baik, malah kita telah amalkan kebaikan peladjaran2 terseboet baik poen dalam pikiran atau achlaknja. Moedah-moedahan kita bisa mentjetak boekoe-boekoe itoe dan menjiarkannja, soepaja oemoem mendapatkan faidah-faidahnja.*

(Diambil dari: “SIKEP DAN TOEDJOEAN AL-IRSJAD”, diterbitkan oleh Hoofd Bestuur Vereeniging AL-ISLAH WAL-IRSJAD AL-ARABIJAH, Adres: Petodjo Djaga Monjet Np. 19, Batavia-Centrum).   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *